Organisatie

Scoutinggroep De Geuzen is een scoutinggroep van grotere omvang. We bestaan uit 7 verschillende speltakken met jeugdleden en drie speltakken met volwassen leden. Om iedereen een goede tijd bij onze vereniging te kunnen geven zijn er heel wat vrijwilligers actief. De meest zichtbare vrijwilligers is de leiding van de speltakken voor jeugdleden, zij organiseren wekelijks de programma’s die worden (bege-)leid. De leiders van iedere afzonderlijke speltak vormen per speltak een eigen leidingteam. Interesse om leiding te geven? Mail gerust naar de speltak die je leuk lijkt om eens een keer te komen kijken!

Naast de leiders van de speltakken zijn er achter de schermen nog veel meer vrijwilligers actief om alle zaken die we als jeugdvereniging tegenkomen goed te kunnen afhandelen.

Groepsraad De groepsraad is het hoogste orgaan binnen Scouting De Geuzen. Alle leidinggevenden en andere functionarissen hebben zitting in de groepsraad. De groepsraad beslist over afspraken en het te volgen beleid van de vereniging. De groepsraad houden we tweemaal per jaar.

Verenigingsbestuur Het verenigingsbestuur kan groepsaangelegenheden bespreken alvorens ze in de groepsraad aan de orde komen, om de onderwerpen van te voren te kunnen doornemen met elkaar en de speltak. Verder komen er praktisch organisatorische zaken aan de orde. Het verenigingsbestuur geeft advies aan de groepsraad en controleert of de leden van de groepsraad de gemaakte afspraken nakomen. Daarnaast houden we in de gaten hoe goed het gaat met de speltakken door tweemaal per jaar een speltakoverleg te houden.

Groepsvoorzitter De groepsvoorzitter zit de vergaderingen van de groepsraad en het verenigingsbestuur voor en vertegenwoordigt de groep naar buiten.

Groepssecretaris De groepssecretaris notuleert tijdens de vergaderingen van de groepsraad en het verenigingsbestuur en verzamelt en verspreid de ingekomen stukken.

Groepsbegeleider De groepsbegeleider is vertrouwenspersoon voor alle leden van de groep. Daarnaast vallen onder deze functie het als team doen werken van de leiding, zowel in als buiten de eigen speltak, en de opvang en begeleiden van nieuwe leiding. Bij De Geuzen zijn er twee groepsbegeleiders, 1 voor de landtak en 1 voor de watertak.

Stichtingsbestuur Stichtingsbestuursleden zijn onderdeel van het verenigingsbestuur. Kandidaten kunnen zowel door het stichtingsbestuur als het verenigingsbestuur voorgedragen worden. De stichtingsvoorzitter, -secretaris en -penningmeester worden in functie gekozen. Het stichtingsbestuur adviseert in- en zorgt voor financiële zaken, gebouwen en terrein.